Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

STR9 DESET PRIORIT LETNAN DUBEN 2018V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala městská část Praha 18 ve středu 18. dubna 2018 veřejné projednání, z kterého vzešlo desatero námětů ke zlepšení života v Letňanech.

Setkání se zúčastnilo 69 občanů včetně zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18, zástupců vedení radnice, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Číst dál: Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

Kulatý stůl: cílem je zlepšení podmínek ve školách

STR8 KULATY STUL SKOLSTVI DUBEN 2018Začátkem dubna proběhl v obřadní síni letňanské radnice kulatý stůl v oblasti školství pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

Na této akci se měli možnost občané městské části seznámit s vývojem, kterým oblast školství prošla za uplynulé roky, ať už z pohledu rozšiřování kapacit, tak v modernizaci škol a školských zařízení, jež nemalou měrou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a ke zlepšování vzdělávacích podmínek dětí a žáků.

Formou prezentací byly představeny jednotlivé školy a byl dán prostor pro diskuzi s vedením MČ Praha 18, představiteli realizačního týmu Místního akčního plánu, řediteli škol a školských zařízení. V druhé části této akce proběhlo představení organizací neformálního vzdělávání, které úzce spolupracují s letňanskými školami.

Text Marcela Horešovská, vedoucí Odb. ŠKT ÚMČ Praha 18

Foto Miroslav Kárník

Právní poradna (5/2018)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně jste se advokáta mimo jiné ptali na zákonné důvody, pro které může pronajímatel vypovědět nájem bytu.

Pronajímatel může vypovědět nájem (a to jak nájem uzavřený na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou) v tříměsíční výpovědní době,

• poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (konkrétní povinnosti nájemce sám zákon nespecifikuje, může se jednat např. o neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce),

• je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

• má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

Číst dál: Právní poradna (5/2018)

Jste zde: Úvod