Bez dluhů a s přebytkem. Takový byl a je rozpočet osmnáctky

Navzdory velkým investicím do výstavby a rekonstrukce školek má městská část rezervu ve výši 150 milionů korun

STR4 ROZPOCET 2017 1Děti, vzdělání, ale i bydlení – to jsou podle Čechů nejlepší životní investice. Stejný názor zřejmě zastávají i letňanští radní. Největší výdajovou položkou v návrzích rozpočtů, které v posledních letech předkládali zastupitelům ke schválení, totiž byly náklady na školství, tedy na děti a jejich vzdělávání.

Nejinak tomu bylo i v případě rozpočtu na rok 2017, který členové Zastupitelstva MČ Praha 18 odhlasovali na svém prosincovém zasedání.

„Rozpočet na rok 2017 je ve znamení investic zejména do dvou oblastí – a těmi jsou školství a doprava. Celkem na ně dáme více než 55 milionů korun, což je přibližně třetina částky určené na výdaje,“ vypíchl priority vedení městské části starosta Ivan Kabický. „V uplynulých letech jsme investovali především do výstavby a rekonstrukcí mateřských škol, teď se zaměříme na školy základní – a to jak na modernizaci jejich vybavení, tak na revitalizaci objektů a rekonstrukci sportovišť, která ke školám náleží,“ upřesnil starosta MČ Praha 18.

 

Školství = díra na peníze?

Jen pro ilustraci – rekonstrukce se dočkají bývalé učebny dílen v Základní škole Fryčovická, z nichž vzniknou dvě nové kmenové třídy. Ve fázi přípravy je projekt přístavby Základní školy Tupolevova, o kterém jsme vás podrobně informovali v minulém vydání Letňanských listů. V plánu je výstavba sportovních areálů Tupolevova a Fryčovická, resp. proměna stávajících, takřka čtvrt století starých asfaltových ploch na moderní multifunkční hřiště. V areálu uvedených škol budou navíc vybudována hřiště s herními prvky pro nejmenší děti.

Oprava povrchu, případně výstavba malé multifunkční tělocvičny pro žáky 1. stupně, se zvažuje i na ploše při Základní škole Gen. F. Fajtla DFC.

Některé z uvedených investičních akcí budou financovány z fondu výstavby, na němž jsou uloženy dary, které poskytují osmnáctce stavební společnosti působící v jejím katastru jako kompenzaci zátěže, která doprovází bytovou (i jinou) výstavbu.

Zvýšené náklady však neplynou jen do stavební činnosti – s ohledem na zvyšující se počet zařízení pro předškolní vzdělávání i počet tříd, které v posledních letech přibyly, vzrostly i náklady na údržbu a energie, které musí městská část za své školky a školy hradit. Jen za energie to bude v roce 2017 více než 11 milionů korun.

 

Za co ještě se letos bude utrácet?

STR4 ROZPOCET 2017 2„Není to ale jen oblast školství, kam odteče z rozpočtu nejvíce peněz. Kupříkladu do oblasti dopravy vložíme více než 12 milionů korun, z toho přibližně 8 milionů korun do údržby komunikací. Vzniknout by například měla nová cyklostezka od Avie k lesoparku,“ přiblížil starosta Kabický další letošní výdaje. „Lesoparku se týkají i další stavební aktivity, ty však budou v režii a za peníze hlavního města Prahy – vytvořeny by měly být nové trasy pro cyklisty a cyklostezka u betonárky.“

Dalších takřka 12 milionů odčerpá z rozpočtu péče o vzhled obce a zeleň, 650 tisíc pak svoz komunálního odpadu.

V plánu jsou také investice do budovy radnice – bude dokončena rekonstrukce vzduchotechniky a zahájena revitalizace plochy před hlavním vchodem, včetně vybudování parčíku z boční strany při ulici Beranových. A protože se – jako správný hospodář – městská část musí řádně starat i o své byty a nebytové prostory, utratí letos za jejich údržbu asi 10 milionů korun.

Na pořadu dne je i druhá etapa projektu Letňanské lentilky.

 

Nejvíce peněz přinesou do rozpočtu dotace

Celková výše výdajů by měla v roce 2017 dosáhnout částky 163 milionů korun. O něco nižší částka by měla do letňanské kasy doputovat. Největší položkou přitom budou tzv. přijaté transfery, laicky řečeno dotace od hlavního města Prahy a od státu, ve výši cca 77 milionů korun. Významnou příjmovou položkou bude i 35 milionů z vedlejší hospodářské činnosti, kam spadají například vybrané nájmy z bytů, nebytů a pozemků nebo zisky z jejich prodeje.

Zapomenout nesmíme ani na daňové a nedaňové příjmy – o více než 25 milionů korun se postarají správní a místní poplatky, daně z nemovitosti, příjmy z vlastní činnosti, úroků a pokut…

 

V plánu je sice schodek, ale…

Stejně jako vloni byl rozpočet na rok 2017 schválen jako schodkový, přičemž celkové příjmy by měly činit 138,277.milionu korun (bez zapojení vlastních fondů), výdaje 163, 2 milionu korun. V plánu jsou však zahrnuty pouze odhadované příjmy vlastní a příjmy, které byly schváleny zastupitelstvem hlavního města.

V průběhu roku však pravidelně dochází k úpravě rozpočtu, takže konečné výsledky se od plánovaných liší.

„V roce 2016 byly kupříkladu plánovány výdaje ve výši 141 milionů korun a příjmy 117 milionů, tzn. že plánovaný rozpočet byl také schodkový - výdaje převyšovaly příjmy o 24 milionů,“ řekl redakci vedoucí Odboru ekonomiky ÚMČ Praha 18 Miroslav Kárník. „Při roční účetní uzávěrce byla nakonec čísla jiná – výdaje dosáhly přibližně 153 milionů korun a příjmy asi 163 milionů, což bylo o 46 milionů více, než kolik stanovil plán. Ve výsledku pak byl rozpočet na rok 2016 přebytkový, zisk dosáhl takřka 10 milionů korun. S podobným průběhem počítáme i v letošním roce.“

S využitím podkladů EO připravila -red-

Ilustrace SAMPHOTOSTOCK.com

 

Příjmy MČ Praha 18

Daňové příjmy (správní a místní poplatky, daň z nemovitosti):  22.555.000 Kč

Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, úroků, pokut,…):  3.395.000 Kč

Přijaté transfery – dotace z rozpočtu HMP:  59.528.000 Kč

Přijaté transfery – dotace ze státního rozpočtu:  17.799.000 Kč

Převody z vedlejší hospodářské činnosti:  35.000.000 Kč

Zapojení vlastních fondů:  24.923.000 Kč

 

Výdaje MČ Praha 18

Městská infrastruktura:  12.705.000 Kč

Doprava:  12.900.000 Kč

Školství a mládež:  43.422.000 Kč

Zdravotnictví a sociální oblast:  3.054.000 Kč

Kultura, sport a cestovní ruch:  8.254.000 Kč

Bezpečnost:  1.240.000 Kč

Hospodářství:  10.095.000 Kč

Vnitřní správa:  65.650.000 Kč

Pokladní správy:  5.880.000 Kč

 

Výnosy vedlejší hospodářské činnosti

Pronájmy bytů:  16.000.000 Kč

Pronájmy nebytových prostor:  10.000.000 Kč

Pronájem pozemků:  900.000 Kč

Prodeje majetku – byty:  5.000.000 Kč

Prodeje majetku – pozemky:  2.000.000 Kč

Úroky z účtu:  1.300.000 Kč

Poplatky z prodlení a smluvní pokuty:  80.000 Kč

Ostatní výnosy:  100.000 Kč

 

Náklady vedlejší hospodářské činnosti

Opravy a údržba:  15.200.000 Kč

Mzdové náklady:  3.000.000 Kč

Zákonné pojištění zaměstnanců:  950.000 Kč

Spotřeba materiálu a energie:  1.000.000 Kč

Zůstatkové ceny prodaného majetku:  300.000 Kč

Poplatek za správu bytů a nebytů v prodaných domech:  200.000 Kč

Pojištění budov:  250.000 Kč

Daň z převodu nemovitostí za prodaný majetek:  400.000 Kč

Ostatní náklady:  2.800.000 Kč

 

STR4 ROZPOCET 2017 3

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Bez dluhů a s přebytkem. Takový byl a je rozpočet osmnáctky