Benchmarking pomáhá zvyšovat kvalitu služeb

Tak jako se v komerční sféře organizace přizpůsobují měnícím se požadavkůmtrhu, tak jsou i organizace veřejné správy, státní správy, krajů, měst a obcí nuceny přizpůsobovat své služby nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných služeb.

benchmarkingKlienty institucí veřejné správy jsou občané i právnické osoby, kteří vyžadují rychlé, dostupné a kvalitní služby. Ekonomická realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto poměrně složité vztahy lze jednoduše vyjádřit dvěma slovy: CENA a VÝKON. Vyjadřujeme tím poměr mezi kvalitou veřejných služeb a náklady na jejich poskytování. Benchmarking přináší odpovědi na otázky: Jsou naše náklady vysoké? = CENA; Jsme dostatečně výkonní v porovnání s ostatními? = VÝKON; Poskytujeme služby efektivně? = KVALITA. Úřad městské části Praha 18 se zapojil do benchmarkingové iniciativy 2005 hlavně proto, aby mohl sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy s úřady, které zajišťují stejné služby pro přibližně stejný počet obyvatel, a porovnávat s nimi výkon. (Je přece zřejmé, že co neumíme měřit, nedokážeme ani řídit.)

Číst dál: Benchmarking pomáhá zvyšovat kvalitu služeb

Úředníci ručí za kvalitu poskytnutých služeb

ISO-ikonaZačátkem října úspěšně proběhl audit recertifikace managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Recertifikační audit QMS (Quality Management System) byl zaměřen na posouzení míry shody QMS s požadavky normy ISO 9001:2008 a posouzení celkové úrovně QMS, aplikace QMS v organizaci, změn od posledního auditu a funkčnosti a efektivnosti QMS. Bylo konstatováno, že QMS je zaveden a udržován již od roku 2008 a je na velmi dobré úrovni. Systém je funkční a je evidentně využívaný pracovníky organizace. Podpora a přístup manažera QMS jsou velmi dobré. QMS je v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. Na základě výsledků auditu bylo doporučeno vystavit nový certifikát QMS. Úřad městské části Praha 18 tedy může zaručit odpovědný přístup a záruku kvality nabízených služeb i do příštích let.

Text Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Ještě k výplatám sociálních dávek

vyplaty-social-davek-2011V minulém vydání Letňanských listů jsem čtenáře informoval o otevřeném dopise členům Parlamentu ČR, senátorům, předsedovi vlády a ministrům, Svazu měst a obcí, Asociaci krajů a Úřadu práce ve věci převodu kompetencí z obcí na Úřad práce.

Jsem rád, že na tento dopis reagovalo Ministerstvo vnitra, které naše obavy vnímá jako opodstatněné. Naprosto stejně považuje návrh změnového zákona za nekoncepční a nepraktický zejména z hlediska vyhodnocení sociálních dopadů jak na orgány samosprávy, tak na cílové skupiny příjemců dávek. Rovněž nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon státní správy o 830 milionů korun. V novele není specifikován rozsah sociální práce na obcích a krajích, který by měl být posílen. Nicméně v rámci analýzy financování přenesené působnosti přistoupilo Ministerstvo vnitra ČR po dohodě s Ministerstvem financí ČR ke snížení celkového objemu prostředků vázaných na změnu kompetencí v sociální oblasti o 415 milionů korun s přímou vazbou na přesun dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek péče pro osoby se zdravotním postižením. Takže rozsáhlé změny vázané na sociální reformu včetně dopadu ostatních zákonů (např. s přesunem kompetencí v souvislosti se změnou vodního zákona) budou znamenat pokles příspěvku na výkon státní správy o přibližně 9 %.

Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Foto © PIXMAC/Yuri Arcus

Jste zde: Úvod > Z radnice