Diskusní FÓRUM (7/2017)

LOGO MC LETNANYV letošním roce jsou v každém vydání Letňanských listů vyhrazeny dvě stránky na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva Městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku, kterou připravila redakční rada LL, nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro zastupitele na měsíc červenec 2017: Vadí vám, že je v Letňanech kasino?

V červenci prezentovali své názory:  Milan Čmelík (Občanská demokratická strana), Jiří Streit (Komunistická strana Čech a Moravy), Kateřina Tůmová (bez politické příslušnosti), Václav Losík (Zelení), Michaela Řepová (TOP 09), Ondřej Miffek (Česká strana sociálně-demokratická) a Martin Halama (Strana svobodných občanů).

Číst dál: Diskusní FÓRUM (7/2017)

Volby do Poslanecké sněmovny: máte možnost hlasovat na voličský průkaz

STR11 VOLBY DO POSLANECKE SNEMOVNY 1Víte, že se nebudete zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, ve svém volebním okrsku v místě trvalého pobytu? Obstarejte si voličský průkaz.

Za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6 zákona o volbách do Parlamentu.

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to:

Osobně - v tomto případě není vyžadována písemná žádost, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém uvede veškeré potřebné údaje. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů; tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin.

Číst dál: Volby do Poslanecké sněmovny: máte možnost hlasovat na voličský průkaz

Právní poradna (7/2017)

PARAGRAFV naší právní poradně se poslední dobou množí dotazy týkající se formálních požadavků na sepisování závětí či listin o vydědění.

Závěť je upravena v ust. § 1491 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vydědění potom v ust. § 1646 a násl. občanského zákoníku.

Pro platnost obou listin postačí, pokud je zůstavitel sepíše vlastní rukou a vlastnoručně podepíše. Jestliže listiny vlastní rukou zůstavitel nesepíše, musí je i přesto vlastnoručně podepsat a před dvěma současně přítomnými svědky výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli (resp. vůli potomky vydědit). Tito svědkové musejí být svéprávní a musejí porozumět jazyku nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí.

Svědkové se na listinu podepíší, k podpisu by měli připojit své identifikační údaje a doložku prokazující vlastnosti jako svědků.

Obecně lze však doporučit pořídit poslední vůli či listinu o vydědění formou notářského zápisu, přičemž pokud zůstavitel ponechá sepsání listiny na notáři, budete mít jistotu, že nebude trpět formálními vadami, pro které nebude vykonatelná.

Číst dál: Právní poradna (7/2017)

Jste zde: Úvod > Z radnice