Právní poradna (11/2017)

PARAGRAFV letňanské právní poradně, která je pro vás otevřena každou první a třetí středu v měsíci od 13 do 17 hodin, jste se právníků také ptali, jak z pozice nájemce správně ukončit nájemní vztah k bytu.

První možností, která je nasnadě, jestliže jsou pronajímatel a nájemce ochotni se na podmínkách dohodnout, je ukončení nájemního vztahu tzv. dohodou.

Byť § 2237 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vyžaduje pro uzavření smlouvy o nájmu bytu písemnou formu, pro ukončení nájmu dohodou tato forma zákonem vyžadovaná není. Nicméně v zájmu zachování právní jistoty nelze než jen doporučit dohodu o skončení nájmu vyhotovit v písemné podobě.

Dohoda o skončení nájmu bytu by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti: identifikaci nájemce a pronajímatele bytu, označení bytu, kterého se ukončení nájmu týká, vyjádření souhlasu s tím, aby nájem skončil, určení, kdy nájem končí, datum a podpis.

Pokud dohoda o ukončení nájmu není z jakéhokoliv důvodu možná, nezbývá nájemci nic jiného než podat výpověď z nájmu bytu. Ta už ale podle § 2286 občanského zákoníku musí mít písemnou podobu vždy. Upozorňuji, že zaslání emailu neopatřeného elektronickým podpisem nenaplňuje požadavek písemnosti, a tudíž by se k takové výpovědi nepřihlíželo.

Podmínky výpovědi se výrazně liší mezi výpovědí z nájmu bytu, který byl uzavřen na dobu neurčitou a z nájmu bytu, který byl uzavřen na dobu určitou. Významně jednodušší je podání výpovědi u nájmu uzavřeného na dobu neurčitou. V takovém případě nájemce nemusí ve výpovědi vůbec uvádět důvod jejího podání, postačí pouze výpověď sepsat a zaslat pronajímateli.

LANGMAIEROVA PORADNANaproti tomu, pokud je uzavřená smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou, má nájemce dle § 2287 občanského zákoníku možnost ukončit jej pouze tehdy, pokud se změnily okolnosti, ze kterých nájemce i pronajímatel při uzavírání smlouvy vycházeli. Po změně těchto okolností je navíc zřejmé, že po nájemci pronajímatel nemůže vyžadovat, aby v bytě nadále bydlel. Výpovědní doba v obou výše uvedených případech činí 3 měsíce.

Podle § 2232 občanského zákoníku pokud pronajímatel zvlášť závažným způsobem poruší své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. V takovém případě skončí nájem ke dni doručení výpovědi pronajímateli.

Lenka Langmaierová, advokátka HEŘMÁNEK & ČERNÝ, advokátní kancelář, s.r.o.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (11/2017)