Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2017)

Rada městské části

Organizační plán zimní údržby

ZIMNI UDRZBA.Letňany mají i pro tuto zimu připravený organizační plán zimní údržby. Ten je sestaven v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy, která upravuje způsob a časové limity pro provádění zimní údržby.

Pro případ kalamitního stavu je rezervována technika ve spolupráci s externími dodavateli, kteří budou v případě potřeby povoláni.

Zimní údržba trasy autobusové midilinky bude stejně jako v uplynulých letech zajištěna TSK.

 

Mateřská škola v Místecké

Městská část zprovozní nevyužívaný objekt bývalé mateřské školy v Místecké ulici, a bude mít tak k dispozici další předškolní zařízení, tentokrát s kapacitou více než 100 míst.

Rada odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy s majitelem objektu a zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení pro rekonstrukci pavilónů B, C a E.

 

Polyfunkční dům Křivoklátská

Radní nesouhlasili s realizací vjezdu do objektu nazvaného Polyfunkční dům Křivoklátská z komunikace Tupolevova přes pozemky ve správě městské části.

Investor požádal městskou část o stanovisko v souvislosti s žádostí o vydání územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu, kterou plánuje realizovat na svých pozemcích při křižovatce ulic Tupolevova a Křivoklátská. Navrhovaným vjezdem by se však narušil stávající přístupový chodník k zastávce MHD Fryčovická.

 

Nové chodníky v Bludovické

Rada schválila postup výběrové komise a výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Revitalizace chodníku v ulici Bludovická.

Realizátorem nových chodníků v Bludovické bude společnost IPPOS BOHEMIA s.r.o. za cenu bezmála 1,5 milionu korun. Rekonstrukce má být ukončena v prosinci 2017.

 

Výsadba dřevin

Radní schválili zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Nová výsadba dřevin v k. ú. Letňany 2017. Jejím předmětem je nová výsadba stromů náhradou za již odstraněné rizikové a neperspektivní.

Hodnota zakázky, která počítá s výsadbou a tříletou následnou péčí, je 293 tisíc korun.

 

Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků

Hlavní město Praha, jakožto vydavatel vyhlášek pro území Prahy, vyzvala městské části k připomínkám návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2018.

Radní městské části Praha 18 požádali o sjednocení cenové mapy v lokalitách, které jsou v současné době ve výstavbě a jsou v návrhu pro rok 2018 uváděny jako neoceněné – například lokalita bytových souborů Letňanské zahrady a Rezidence Veselská.

Druhým požadavkem bylo sjednocení mapy sousedních lokalit areál AVIA Letňany (2.450 Kč/m2) a ACTIVA Letňany (4.250 Kč/ m2) na jednotnou cenu navrhovanou v oblasti ACTIVA tj. na 4.250 Kč/m2.

 

Zastupitelstvo městské části

Změna pravidel poskytování pomoci z Humanitárního fondu

Zastupitelé odsouhlasili změnu pravidel, dle kterých je poskytována pomoc z Humanitárního fondu městské části Praha 18. Dosud platná pravidla neumožňovala poskytovat materiální pomoc těm, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně městské části.

Druhou změnou je možnost poskytnutí pomoci dětem opakovaně, tedy více než jedenkrát ročně.

Pravidla poskytování pomoci z Humanitárního fondu jsou dostupná na www.letnany.cz, případně se občané mohou informovat na odboru sociální péče a zdravotnictví.

 

Ocenění městské části Praha 18

Zastupitelstvo městské části Praha 18 rozhodlo o udělení čestného občanství paní Anně Huječkové, za dlouholetý přínos šíření české tradiční kultury u nás i v zahraničí, a in memoriam panu Bohuslavu Vyletalovi, za celoživotní práci v oblasti sportu a za osobní statečnost prokázanou po roce 1945 v období komunistické totality.

Zastupitelé dále schválili udělení Ceny městské části Praha 18 paní Daně Hybšové, za její dlouholetou nezištnou pomoc ženám po ablaci prsu, paní Lence Pospíšilové, za celoživotní práci v oblasti pedagogiky – orlovské principy hudební výchovy a kultury, slečně Lucii Hradecké, za reprezentaci MČ, resp. České republiky v oblasti sportu – tenise a za dosažené úspěchy, panu Václavu Šorelovi, za jeho počiny v oblasti kultury a literatury, a panu Františku Synkovi, za celoživotní práci v oblasti pedagogiky – logopedie.

 

Vyhlášení grantů pro sport

Městská část Praha 18 dnem 31. 10. 2017 vyhlásila programy dotací pro rok 2018 také v oblasti sportu a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí.

Informace o dotačním řízení včetně podmínek a harmonogramu jsou od uvedeného data zveřejněny na úřední desce a na www.letnany.cz spolu s informacemi o podmínkách poskytování dotací v oblasti kultury a sociální oblasti, které již byly schváleny na zářijovém zasedání zastupitelstva.

Ivan Kabický, starosta

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2017)