Právní poradna (2/2018)

PARAGRAFDarování nemovitosti je častým způsobem, jak vyřešit majetkoprávní vztahy, zejména mezi příbuznými. Při darování je potřeba myslet i na další souvislosti, na což se snaží upozornit tento příspěvek.

K darování nemovitosti je potřeba písemné darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy dárce a obdarovaného. Obsahem smlouvy musí být mj. správná specifikace darované nemovitosti údaji dle katastru nemovitostí a závazek dárce bezplatně převést nemovitost obdarovanému a závazek obdarovaného ji přijmout.

Návrh na vklad vlastnictví k nemovitosti se podává příslušnému katastrálnímu úřadu (v jehož obvodu se nemovitost nachází) na předepsaném formuláři podepsaném dárcem a obdarovaným. Správní poplatek za vklad je ve výši 1.000,- Kč.

Vlastnictví k nemovitosti nabývá obdarovaný vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí katastrálního úřadu.

Pokud má dárce zájem v darované nemovitosti nadále žít, je vhodné to právně ošetřit mezi dárcem a obdarovaným sjednáním doživotního bezplatného věcného břemene (služebnosti) užívání nemovitosti, které může být sjednáno již jako součást darovací smlouvy.

Věcné břemeno se taktéž zaeviduje do katastru nemovitostí a bude ve prospěch dárce váznout na nemovitosti, i pokud by obdarovaný vlastnictví k nemovitosti v budoucnu převedl na jinou osobu.

Klienti se ptají, zda je možno žádat vrácení daru. Občanský zákoník umožňuje odvolání daru dárcem pro nouzi v případě, že se dárce po darování dostane do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen (typicky dítě). Dárce pak může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš ale v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

Dárce může také odvolat dar pro nevděk a odstoupit od darovací smlouvy do jednoho roku od dne, kdy obdarovaný dárci nebo jeho osobě blízké ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Dárce má právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pavlína Raszková, advokátka Rabas, advokáti s.r.o.

https://www.rabas-advokati.cz/

Ilustrační foto PIXABAY.com

 

STR6 PRAVNI PORADNA small-wooden-house-906912 1920

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (2/2018)