Právní poradna (5/2018)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně jste se advokáta mimo jiné ptali na zákonné důvody, pro které může pronajímatel vypovědět nájem bytu.

Pronajímatel může vypovědět nájem (a to jak nájem uzavřený na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou) v tříměsíční výpovědní době,

• poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (konkrétní povinnosti nájemce sám zákon nespecifikuje, může se jednat např. o neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce),

• je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

• má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

• je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (sám zákon jiné „závažné důvody pro výpověď“ nespecifikuje, mohlo by se však jednat např. o případ, kdy nájemce přijme do své domácnosti nového člena, nicméně tuto skutečnost neoznámí pronajímateli, a to ani do dvou měsíců poté, co změna nastala).

Nájem na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

• má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

• potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Vypoví-li pronajímatel nájem z výše specifikovaných důvodů, musí předmětné výpovědní důvody uvést ve výpovědi.

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Jedná se zejména o případy, kdy nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

V takovýchto případech musí pronajímatel před doručením výpovědi vyzvat nájemcem, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. V následné výpovědi musí pronajímatel uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti.

Nevyzve-li pronajímatel před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, nebo neuvede-li ve své výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, k výpovědi se nepřihlíží.

Imrich Bodor, advokátní koncipient Rabas, advokáti s.r.o.

https://www.rabas-advokati.cz/

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (5/2018)