Právní poradna (6/2018)

PARAGRAFVzhledem k blížící se době dovolených se zaměříme v tomto příspěvku na náležitosti smlouvy o zájezdu a potvrzení o zájezdu.

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

Smlouva nemusí být písemná, zákazník však musí při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření obdržet písemný doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu), a to spolu s dokladem o pojištění pořadatele (potvrzení se nemusí vydávat v případě, že písemná smlouva o zájezdu a obsahuje všechny náležitosti potvrzení).

V případě rozporu smlouvy a potvrzení se může zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější.

Pořadatel je povinen uvést v potvrzení:

• označení stran,

• vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání (obdržel-li zákazník katalog obsahující tyto údaje, může být v potvrzení jen odkázáno na označení zájezdu v katalogu),

• údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny,

• označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a

• výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, v případech stanovených v § 2536 občanského zákoníku (jedná se např. o výši odstupného v případech odstoupení zákazníka z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele).

Dále se v potvrzení o zájezdu uvádí, zahrnuje-li zájezd:

• další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby,

• ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu,

• dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty,

• stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu,

• podmínku dosažení určitého počtu zákazníků, i s lhůtou, v níž musí být zákazníkovi nejpozději oznámeno zrušení zájezdu pro nedosažení určeného počtu,

• podmínky, které musí účastník zájezdu splňovat, a je-li toho třeba, i lhůtu, ve které zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.

Imrich Bodor, advokátní koncipient Rabas, advokáti s.r.o.

https://www.rabas-advokati.cz/

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (6/2018)