Místní akční plán rozvoje vzdělávání

STR16 MISTNI AKCNI PLAN school-3518726Městské části Praha 18 a Praha Čakovice společně realizují projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice (MAP).

Projekt pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 je realizován s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) v rámci výzvy č. 02_15_005 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ v prioritní ose 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vytvoření aktivního a stabilního partnerství zahrnujícího zřizovatele, základní a mateřské školy, organizace neformálního vzdělávání, nestátní neziskové organizace, veřejnost a další instituce působící ve vzdě lávání na daném území. Realizace probíhá od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018. Celková výše rozpočtu projektu činí 3 148 096 Kč.

 

Bylo dosaženo prvních úspěchů

Díky projektu došlo k navázání užší spolupráce napříč organizacemi podílejícími se na rozvoji vzdělávání. Proběhla analýza a zhodnocení současného stavu mateřského a základního školství na místní úrovni a byly identifikovány potřeby a společné priority rozvoje vzdělávání na území obou městských částí. Na základě podnětů spolupracujících organizací i jednotlivých aktérů MAP se projekt zaměřil zejména na podporu zvyšování kapacity škol, vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu mimoškolního a neformálního vzdělávání a také na pomoc dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem.

Během realizace MAP byl partnery připraven Strategický rámec MAP do roku 2023 a návazný Roční akční plán MAP. Vytvoření prvního zmíněného dokumentu umožnilo mateřským a základním školám z obou městských částí žádat o finanční podporu v rámci ESIF, a to konkrétně z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Nejviditelnějším úspěchem v této oblasti je schválení finanční podpory pro navýšení kapacity ZŠ a MŠ Tupolevova, a to ve výši 80.182.137 Kč v rámci projektu z výzvy č. 23 OP PPR (registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492). Realizace tohoto projektu bude ukončena 31. Prosince 2018. Celková výše plánované investice činí 125.814.855 Kč, jejím cílem je vytvořit nové kmenové třídy v ZŠ a MŠ Tupolevova, a zajistit tak přiměřený počet žáků ve třídách v návaznosti na sociální inkluzi.

Jedním z kladů projektu je také skutečnost, že se jednotlivé školy mohly v letošním roce zapojit do výzvy, díky níž budou moci vzniknout na školách odborné a environmentální učebny, na které by jinak neměly dostatečné finanční prostředky.

 

Zaostřeno na neformální vzdělávání

Pod záštitou MAP byly také pořádány vzdělávací workshopy pro učitele a pro ředitele základních a mateřských škol. Za hojné účasti zainteresované veřejnosti se 4. dubna 2018 uskutečnilo setkání s letňanskými občany, věnované problematice vzdělávání. Účastníci setkání byli informováni o rozvoji kapacit MŠ a ZŠ na území městské části Praha 18 a o rozpočtu pro školství.

Na ZŠ Fryčovická jsou podporovány děti s odlišným mateřským jazykem formou výuky českého jazyka pro cizince.

Pokud jde o podporu neformálního vzdělávání, díky MAP byl vytvořen seznam subjektů poskytujících volnočasové aktivity na území Letňan a Čakovic. Informace o volnočasových aktivitách jsou přístupné také na oficiálním webu Letňan (www.letnany.cz) a v Letňanských listech.

Knihovna MČ Praha 18 pak jen v průběhu roku 2017 uspořádala v rámci spolupráce MAP přes 79 akcí, z toho 15 návštěv MŠ s odborným výkladem, 31 knihovnicko-bibliografických lekcí pro ZŠ a 33 kulturních, výtvarných a vzdělávacích akcí.

Zmíněné aktivity představují jen část možností, které partnerství MAP oběma městským částem přináší. Určitě však platí, že partnerství MAP je otevřené všem zájemcům o spolupráci v oblasti rozvoje a podpory vzdělávání.

 

Zájemci o členství se stále mohu hlásit

Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci MAP byla v červnu 2018 schválena členy Řídícího výboru a je trvale otevřena k podpisu.

Jak stávající členové Řídícího výboru MAP, tak i noví zájemci o spolupráci mohou ke smlouvě přistoupit, a stát se tak členy partnerství MAP. Spolupráce mezi partnery bude pokračovat i po skončení první fáze realizace projektu, a to na základě principů rovnosti a dobrovolnosti.

Partneři mohou očekávat užší spolupráci, výměnu zkušeností, nové informace a sdílení dobré praxe ve všech oblastech formálního i neformálního vzdělávání, rozvoje školství a tvorby koncepčních dokumentů. Partneři rovněž získají aktuální informace o možnostech využívání finanční podpory z programů ESIF, a to národních i mezinárodních dotačních titulů.

Bližší informace poskytne zájemcům o členství Odbor školství, kultury a tělovýchovy Úřadu městské části Praha 18, naleznete je také na internetu na adrese http://www.letnany.cz/map-mistni-akcni-plan.

Text Petr Anděl, odborný garant projektu

Ilustrační foto PIXABAY.com

Jste zde: Úvod > Z radnice > Místní akční plán rozvoje vzdělávání